Popularni postovi

petak, 28. kolovoza 2015.

My summer night routine :)

*Pozdrav svima,dosta sam premišljala što bi mogla za sljedeći post i odlučila sam my night routine.
Moja noćna rutina nije ništa poseban od drugih,ali ipak sam odlučila da vam pokažem kako se ja spremam za spavanje.* Hello everyone, I've been thinking what could the next post and I decided my night routine.
My nighttime routine is nothing special than others, but I decided show you how I prepare go to sleep.


*Sve počinje oko 18:00 sati.Odem u kupaonicu i otuširam se.Uzmem pidžamu i obučem se u nju.Inače ja jako volim kad je odjeća udobna,a na praznicima mi se ništa drugo ni neda nositi osim pidžame.Kad se otuširam ruke i noge namažem kremom za sjaj i suhu kožu Balea.

*It all starts around 18:00.I'm going to the bathroom and a shower.I take pair of pajamas and dressed in her.Anyway I really like when the clothes comfortable and on holidays like nothing else to wear besides pajamas.When take a shower hand and foot spreads cream for shine shine and dry skin Balea.


 
*Poslije toga uzmem laptop ili legnem pred televizor pa gledam tv negdje do deset.Na televizoru pogledam film,ali ako nema filma pogledam seriju.Naravo usput dok gledam televizor ja i jedem pa uvijek oko 8 ili 9 večeram.


* After that, take a laptop or lie down in front of the TV and watching TV until ten o'clock. On the TV, see a movie, but if not I look at the film series. Of course by the way while I was watching television and eating and always about 20 or 21 I eat dinner.*Kad film završi odem u kupaonicu oprati zube i očistiti lice.Za njegu lica koristim također balein gel soft i clear.

*When movie is over,I go to the bathroom to brush teeth and clean my face.Facial care use also balea gel soft and clear.

*Kad sve to napravim odem u krevet i bezuspješno pokušavam zaspati i preokrećem se po krevetu skoro cijelu noć.I napokon zaspim

*When all I do I go to bed and unsuccessfully trying to fall asleep and to turn in bed most of the night.And finaly asleep


*Nadam se da vam se ovaj post sviđa.Ako vas zanima nešto više komentirajte i također mi u komentar napišite kako vam se sviđa moja noćna rutina.Svakako se pretplatite,i pozdrav do sljedećeg posta :) <3 <3


*I hope you like this post .If you want to know something more comment on and also we write in a comment how you like my nighttime routine. Definitely subscribe, and regards up to next post :) <3 <3
srijeda, 26. kolovoza 2015.

Back to school :)

Kako učiti što lakše? :)
How to learn more easily :)*Pozdrav svima,danas pišem blog o tome kako lakše učiti i kako "preživjeti" školovanje.
Svi mi znamo da je uskoro škola,e pa danas ću vam dati par savjeta kako da učite bolje i da se lakše priviknete na novu školsku godinu.*Hello everyone, today I write a blog about how to teach and easier to "survive" education.
We all know that the school soon, well, today I will give you a few tips how to study better and be easier to adjust to a new school year.

1.Budite dobri prema drugima i drugi će biti dobri prema vama (Be good to others and others will be nice to you) :

*Ovo je pogotovo za one koji idu u srednju.Ako čete biti ljubazni i pomoći drugima,drugi vas neće ismijavati i biti loše prema vama.Drugi će se prema vama ponašati kao i vi prema njima.Tako da nemojte biti sramežljivi i povučeni,sklapajte nova prijateljstva.*This is especially for those who go to high school .If ll be so kind as to help others, others will not make fun of and be bad for you. Others will treat you as you treat them .So do not be shy and withdrawn, but hang out and be good2.Ispunjavajte školske obaveze (Fill school suties) :

*Redovito pišite domaće zadaće i učite za ispite.Najbolje vam je odmah kad dođete doma iz škole pisati domaću zadaću pa ste se odmah riješili,ako čekate do navečer zaboravit ćete da imate zadaću i dobiti ćete lošu ocjenu.Isto tako,ako odmah napravite zadaću uzmite predah,pojedite čokoladicu ili pogledajte seriju i onda kad ste se malo odmorili krenite na učenje i pripremanje za ispit.

*Regular basis write homework and studying for tests. The best to you immediately when you arrive home from school to write homework so you can right away solve, if you wait until the evening, you will forget that you have homework and get a bad score. Similarly, if you right away make the task, take a break, eat a candy bar or see the series and when you take a break go on learning and preparing for the exam.3.Budite dobri s profesorima (Be good with teacher) :*To ne znači da im se ulizujete,nego ih slušajte i radite na satu.Vjerujte puno bolje će vam biti sjediti naprijed u prvim klupama nego skroz iza.Ako ste naprijed profesori vide da se trudite i vide da radite na satu pa će na kraju biti i bolja ocjena.Pišite referate i radite plakate,to vam je odlično za podignuti ocjenu.Što ste bolji s profesorima oni će biti dobri prema vama.Kada vas profesori nešto pitaju nemojte odgovarati bahato.Ostavite dobar dojam profesorima.

*This does not mean that they are sucking up, but they listen to and work in class. Believe much better will you be seated next to the first rowbut way in the back. If you see ahead professors to try and see that you are doing in class and will eventually be better score. Write to papers and posters are doing, it is great for you to raise a rating. What are better with teachers, they will be nice to you. When some teachers ask you do not respond arrogantly. Impress professors.


4.Organizirajte vrijeme (Organize your time) :*Vrlo važno je organizirati vrijeme.Možete uzeti blokić i unutra napisati vaše aktivnosti i vrijeme za učenje. Učite što je više moguće na istom mjestu, a u vrijeme najžešćeg učenja budite fizički aktivni i prošetajte se. Razdijelite si gradivo na manje cjeline, radite svoje bilješke, a ako nešto ne razumijete - pitajte nekoga. Također, ako je moguće nemojte učiti noć uoči polaganja testa, radije se naspavajte.
Dobro je prije početka učenja napraviti raspored vremena, tj. raspored aktivnosti koji obuhvaća učenje, ali i zabavu te sve tvoje ostale obaveze.
Razmisli o predmetu koji trebaš naučiti te odredi vrijeme koje ti je potrebno za njega.Nastoj učiti od 20 do 30 minuta, nakon toga obavezno napravi pauzu od 5 do 10 minuta kako bi ti se naučeno gradivo "posložilo", a i kako bi se odmorio/la prije daljnjeg učenja. Nakon 2 sata učenja, uzmi pauzu od pola sata. Stanke su izuzetno važne u procesu učenja te ih se trebaš pridržavati.
*Very important is the time to organize. You can take blokić and write in your activities and time to learn. Learn as much as possible in the same place, at the time of the most intense learning, be physically active and take a walk. You divide the material into sections, making your own notes, and if you do not understand something - ask someone. Also, if possible, do not study the night before taking the test, rather night's sleep.
Well before the start of the learning schedule time, ie. The activity schedule that includes learning and fun and all your other obligations.
Consider the case that you need to learn and determine the time you need for it. Try to learn from the 20 to 30 minutes, then be sure to take a break from 5 to 10 minutes to do the lessons learned "into order", and to rest before further learning. After 2 hours of learning, take a break for half an hour. Downtime are very important in the learning process and are need to adhere to.


5.Kako što lakše naučiti gradivo (How more easily learn the material) :

*-Podcrtajte markerima u boji neke rečenice tako čete ih lakše uočiti i naučiti.
-Dok učite potrudite se da to gradivo razumijete i povezujte ga s onim znanjem koje već imate te pokušajte što manje učiti napamet
-Ne dajte nikome da vam smeta dok pokušavate učiti
-Kod sadržajnog gradiva potrebno je označiti najvažnije dijelove teksta i sažeti tekst u natuknice koje kasnije služe za ponavljanje gradiva. Kod složenijeg gradiva se može crtati "mentalna mapa" u kojoj se glavni pojmovi povezuju linijama na kojima je objašnjena veza među pojmovima.
-Nakon učenje,dobro je naučeno gradivo pročitati naglas.
-Puno možete naučiti,ako slušate na nastavi

*- Underline the markers in the color of a sentence so you are going to learn and easier to spot.
-Until you learn to make sure you understand the material and not associate it with that knowledge that already have and try less learned off by heart
Do not let anyone bothers you while trying to learn
-At of content material is necessary to mark the most important parts of the text and summarized in the text tags that were later used for retrieval practice. With more complex materials can draw a "mental map" in which the main concepts associated lines on which explain the relationship between concepts.
-After Learning the good lessons learned to read aloud.
Much can learn, if you listen in class

*Evo to bi bilo to za ovaj blog.Nadam se da sam vam pomogla i da sam vam dala neke dobre savjete kako učiti.Ako vam se video sviđa komentirajte i svakako se pretplatite na moj blog.Nadam se da sam vam barem malo pomogla u učenju i savladavanju školskih obaveza. <3 <3

*Behold that would be it for this blog. I hope I helped and I've given you some good advice on how to learn. If you like the video commentary and be sure to subscribe to my blog. I hope I have at least a little help in learning and overcoming school obligations. <3 <3srijeda, 19. kolovoza 2015.

Stara Egipatska glazbala 
Old Egyptian musical  instruments :)


*Još od najranijeg doba glazba i ples imali su važnu ulogu u svakodnevnom životu Egipčana.Nisu postojala kazališta ni koncertne dvorane,ali glazbenici su zabavljali goste na raznim privatnim gozbama.Danas ću vam ja pokazati kakvi su se instrumenti svirali u stara egipatska doba.


*Since the earliest times of dance and music had an important role in everyday life the Egyptian. There were no theaters nor concert halls, but the musicians have entertained guests at various private feasting .Today 'll show you what the instruments are played in old Egyptian times.


-Ovo je moja knjiga o Egiptu:
-This is my book about Egypt:  1. Sistrum,obredna zvečka (Sistrum,ceremonial rattle):
  Sistrum je glazbeni instrument (zvečka) koji se koristio pri raznim svečanim događanjima,a osobito pri početku sjetve.Ponekad je sistrum bio tako izrađen da se iz njega moglo bacati sjeme žita.Nosile su ga svećenice koje su pjesmom i zvucima sistruma zazivale plodnost.


*Sistrum a musical instrument (rattle) which has been used in a variety of festive the events, especially at the beginning  of sowing.Sometimes the sistrum was also made that it may throw the seed of grain. They were worn by priestesses who are singing and the sounds. Sistrum calling out fertility.

2.Harfa s pet žica (Harf with five strings):

Harfa se koristila u vjerske svrhe.Harfa se svirala u starom Egiptu prije 3.000 godina.Harfa se svira objema rukama "okidanjem" žica vrhovima prstiju.


*The harf is used for religious purposes.Harf be played in old Egypt 3,000 years ago .Harfa be playing with both hands triggering wire with your fingertips.3.Koštana frula (Bone flute):

Egipatske koštane frule su se radile od kosti.Koštane frule su bile jedne od prvih instrumenta.Koštanu frula se drugim riječima može nazvati klarinet.


*Egyptian bone flutes were made of bones.Bone flutes were one of the first of the instrument.Bone flute is in other words be called clarinet.
4.Vojna truba (Military trumpet):

Vojna truba se nekada koristila u jurišima vojske.Trube se bile sastavna glazbala vojnih orkestara.Vojska je rabila trube,lovačke rogove i bubnjeve.Trube su se koristile uz bubnjeve.


*Military trumpet once used in military onslaught. The trumpets were the constituent instruments military orchestras. The army has been used trumpets, hunting horns of and bubnjeve.Trube were used with drums.


5.Lira sa sedam žica (Lire with seven wire):

Lira je stari Egipatski instrument.Pri sviranju lira se drži u uspravnom položaju,a svirači dodiruju žice direktno.Lire su svirali Egipatski glazbenici.Lira je žičani instrument.


*Lira is the ancient Egyptian instrument.When playing the lire held in an upright position, and the musicians touch wires directly.Lire played Egyptian musicians.Lira a string instrument.


6.Lutnja s tri žice (Lute with three strings):

Lutnja je ušla u glazbenu povijest kao jedan od najznačajnijih instrumenta.Njeno porijeklo datira još iz daleke prošlosti,jer su mnogi stari narodi imali nekakav oblik tog instrumenta.Egipčani su prije 1.400 godina prvi svirali lutnju.Kod lutnje je zvuk šuplji zato što nema unutarnjih stupova.Lutnje su svirali Egipatski glazbenici.*Lute has entered music history as one of the most important instrument.Its origin dates back to the distant past, because many old people have some form of this instrument.The Egyptians 1400 years ago first played the lute lute.For the sound hollow because there is no internal pillars.Lute played Egyptian musicians.7.Hidraulične orgulje (Hydraulic organ):

Hidraulične orgulje je instrument u kojem težina vode stvarala pritisak potreban za pokretanje zraka u cijevima.Orgulje se prvi put spominju II st. pr. Krista.Orgulje su građene na principu zgušćivanja zraka za svirale pomoću tlaka vode. Egipčani su ih koristili kao kućni instrument i kod gladijatorskih igara, a zvuk im je bio kričav i prodoran.


*Hydraulic organ is an instrument in which the water weight creating pressure needed to run air in the pipes.The organ was first mentioned in II century. BC. Christ.Orgulje are built on the principle slurrying technique of air in the pipe by means of water pressure.The Egyptians used them of as household instrument with gladiatorial games, and their sound was shrill and penetrating.
°Nadam se da vam se sviđa ovaj post.Ako vas zanima nešto više pitajte me u komentar.I također komentirajte kakav vam je ovaj post o Egipatskim instrumentima :) <3


°I hope you like this post. If you want to know something more ask me to comment. And also comment how do you like this  post on the Egyptian instruments :) <3

ponedjeljak, 17. kolovoza 2015.

Diy dekoracije za sobu :)


* Pozdrav svima,ovo je moj prvi post i nadam se da će vam se svidjeti. :)
Ako vam se čini da vam je soba "obična"  i da nemate nikakve ideje za uređenje sobe,pogledajte ovaj post i dobiti ćete super ideje za ukrasiti sobu.
* Hello everyone, this is my first post and I hope that will like it. :)
If you feel that your room is "ordinary" and do not have any ideas for decorating rooms, see this post and you'll get great ideas to decorate the room.


1.Lakovi za nokte (nail polishes):

*Cijela soba vam je puna lakova za nokte,a vi ne znate kako da ih skupite. Ja sam uzela gornji dio kutije za cipele i na svaki lak sam zalijepila boju laka za nokte. Isto tako  sam i ispred svakog laka za nokte stavila njegovu boju.*This entire room is full of nail polish, and you do not know how to compile them. I took the upper part of a shoe box and on every nail'm stuck color nail polish. I'm also in front of each nail polish put his color.2.Kreativna staklena boca (Creative glass bottle):

*Ovo je super ideja za vaše olovke i bojice.Uzela sam jednu staklenu malu bočicu i počela sam ju zamatati vunenim koncem.Prvo nekakve smeđe boje pa bijele.Na vrh sam zalijepila zlatnu traku.Ova ideja vam je odlična za spremanje olovka i malih stvari :)*This is a great idea for your pen and flomastere.I I took a small glass bottle and I started wrapping her woolen thread .The first some brown and white .On top I stuck a gold tape .This is a great idea allows you to save pencil and small things :)


3.Podložak za svijeću (the basis for candled):


*Uzela sam dva poklopca od staklenih boca (jedan manji,jedan veći) i posprejala sam ih zlatnom bojom.Kada se boja osušila zalijepila sam manji na veći,stavila sam ukrasne crvene kamenčiće i na kraju svijeću.*I took two lids of of glass bottles (one small, one larger), and sprinkled on them golden color .When the paint was dry I put a smaller to a larger, I put decorative red little stones and at the end candled.4.Podloga za miš (basis for mouse):

*Ako imate crnu podlogu za miš,a želite malo veseliju j ljepšu uredite je.Ja sam uzela crnu podlogu za miš,izrezala sam sa starih traper hlača slova yolo (you only live once) i zalijepila sam na podlogu. :)*If you have a black mouse pad, and you want a little happier and nicer edit the .I I took a black basic for mouse. I cut from old jeans pants letters Yolo (You Only Live Once) and I stuck to the surface. :)5.Dekoracija za zid (wall decoration):*Uzmite dva čavlića za pano i zabite ih na zid stavite vuneni konac između njih i dobro pričvrstite.Uzmete papir za zamatanje poklona i na njega zalijepite bijeli papir sa citatima.Kada ste to napravili uzmete običnu kvačicu za veš i pričvrstite je na konac.I dobili ste lijep ukras koji popunjuje sobu <3 :)
*Take two pins for the board and stick them on the wall, put a wool thread between them and be sure to tighten .get wrapping gifts and paste it on white paper with quotations .When you did it take an ordinary clip and fasten it
the thread. And you've got a nice decoration to fill the room <3 :)

6.Cd dekoracija (cd decoration):


*Imate puno starih cd-ova,ali ne želite ih baciti.Napravite diy.Uzmite ih izbušite rubu i sve ih skupa povežite (zihericama).Kada ste sve to napravili izgledaju odlično.Bolje tako nego da su u kutku zaboravljeni :)
*You have a lot of old CD's, but do not want to throw them .Made diy. Take them to edge and connect them all together (safety pins).When you've made it all look great. Better so than they were in the corner forgotten :)
*Nadam se da su vam neke od mojih diy ideja pomogle.Ako vas zanimaju neke pojedinosti slobodno me pitajte u komentar.Ove sve ukrase i dekoracije sam radila sama.Nadam se da vam se sviđa i da ćete napraviti barem jednu od ovih zanimljivih ukrasa za sobu.Ako ste odlučili napraviti pošaljite mi sliku u komentar da vidim kako vam je ispalo.Nadam se da sam vam barem malo pomogla ukrasiti sobu. <3 <3*I hope you have some of my diy ideas helped .If you are interested in some details feel free to ask me to a comment All units of the decorations I worked alone. I hope you like it and you will make at least one of these interesting decorations for room .If you have chosen to send me a picture in a comment see how it turns out. I hope I helped decorate the room <3 <3:)